Disclaimer

Disclaimer

Aan de verstrekte informatie op deze site kunnen géén rechten worden ontleend.

 

DIBEC BV alsook (eventuele) overige informatieleveranciers aan dibec.nl werken met de grootste accuratesse aan deze site. Desondanks kan er een fout of een onvolledigheid in voorkomen.


DIBEC BV aanvaardt géén enkele aansprakelijkheid voor de inhoud van deze site(s) en de daarop/daardoor verstrekte informatie.

 

DIBEC BV aanvaardt géén enkele aansprakelijkheid voor de inhoud van sites die niet door DIBEC BV worden onderhouden en waarnaar wordt verwezen of die verwijzen naar de site(s) van DIBEC BV.

Niets van deze elektronische uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen, of op enige andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever en/of de beheerder van deze website. ​​​