Waterbodemonderzoek

In het waterrijke Nederland zijn veel watergangen aanwezig. Ten behoeve van het onderhoud moeten die regelmatig gebaggerd worden. Echter niet alleen onderhoudswerk maar bijvoorbeeld ook dempingen, aanleg van een kunstwerk of natuurontwikkeling in een uiterwaard kunnen aanleiding zijn voor ingrepen in de waterbodem.


Voordat een ingreep in de waterbodem kan plaatsvinden, is het belangrijk de kwaliteit van het vrijkomende materiaal vast te stellen. Hiervoor is een waterbodemonderzoek conform de NEN 5720, met vooronderzoek conform de NEN 5717, noodzakelijk. Hierbij wordt tevens een indicatie verkregen van de aanwezige hoeveelheid slib. Ook onderzoek ter plaatse van (droge) uiterwaarden valt onder waterbodemonderzoek.

Indien onderdeel van de vraagstelling, kan de slibhoeveelheid ook nauwkeurig worden bepaald conform de ‘Richtlijn baggervolumebepaling op basis van handmatige metingen’. Een waterbodem kan tevens ingepeild worden middels single beam of multi beam met GPS, indien nodig met de inzet van een peilboot.

Met de resultaten van een milieuhygiënisch waterbodemonderzoek wordt inzicht verkregen in de verspreidbaarheid op aangrenzende percelen of de verwerkings- of toepassingsmogelijkheden van de specie.

DIBEC kan waterbodemonderzoek voor u verzorgen. Voor het veldwerk wordt een door het Ministerie van Infrastructuur en Milieu, Rijkswaterstaat Leefomgeving (Bodem+) voor BRL SIKB 2000, protocol 2003 (Veldwerk bij milieuhygiënisch waterbodemonderzoek) erkende monsternemer ingezet, waarna onze ervaren adviseurs zorgdragen voor de analyses en het opstellen van een deskundige rapportage met gedegen adviezen.