Milieukundige begeleiding

Is een bodem verontreinigd, dan kan een sanering noodzakelijk zijn. Bijvoorbeeld om de verontreiniging te verwijderen of de risico's tot een aanvaardbaar niveau terug te brengen. DIBEC heeft veel ervaring met de voorbereiding van saneringstrajecten zoals saneringsonderzoek, saneringsmaatregelen ontwerpen, opstellen van een saneringsplan / BUS-melding. Maar ook voor de onafhankelijke milieukundige begeleiding van de sanering zelf en eventuele nazorg kunt u bij DIBEC terecht.

Bij DIBEC ondersteunen we bodemsaneringen met een milieukundige begeleider die de opdrachtgever of directie adviseert en toezicht houdt conform BRL SIKB 6000 ( Milieukundige begeleiding van (water)bodemsaneringen, ingrepen in de waterbodem en nazorg). Zo weet u zeker dat de bodem volgens alle voorschriften wordt gesaneerd.

Wat doet de milieukundig begeleider? Hij houdt milieuhygiƫnische toezicht op de uitvoering van de aannemer en op het resultaat van de sanering, met andere woorden:

  • Hij controleert of de sanering conform saneringsplan / BUS-melding en eventuele aanvullende voorwaarden van het bevoegd gezag uitgevoerd wordt;
  • Hij stuurt de bodemsaneringswerkzaamheden aan, zoals het aangeven van de ontgravingsgrenzen;
  • Hij controleert het saneringsresultaat middels bemonstering van het grond en/of grondwater en geeft bij afwijkingen aan wat de mogelijkheden zijn om bij te sturen;
  • Hij houdt tijdens de sanering een logboek bij en stelt na afloop een evaluatierapport op;
  • Hij legt eventuele restverontreinigingen in grond en grondwater vast middels bemonstering.

Hij ziet toe op benodigde nazorg. Zo kan hij ook na de sanering de verontreiniging blijven monitoren: zijn gevaarlijke stoffen bijvoorbeeld echt natuurlijk afgebroken of gewoon verplaatst door grondwaterstromen? Maar hij kan ook monitoren welk onderhoud de genomen maatregelen nodig hebben, bijvoorbeeld: houdt de geplaatste asfaltplaat nog stand?

DIBEC beschikt over door het ministerie vanĀ Infrastructuur en Milieu, Rijkswaterstaat Leefomgeving (Bodem+) erkende milieukundige begeleiders voor protocol 6001 (Milieukundige begeleiding landbodemsanering met conventionele methoden en nazorg).